Giới thiệu về công nghệ học máy (Machine Learning: Zero to Hero, phần 1)

This video is also available in English → https://goo.gle/3sJoXSj

Công nghệ học máy (machine learning) là một hình thức lập trình mới. Trong đó, thay vì lập trình các chỉ thị cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình như Java hoặc C++, thì với học máy, bạn sẽ tạo một chương trình được huấn luyện dựa trên dữ liệu và máy tính sẽ tự suy ra các logic từ dữ liệu đó. Vậy công nghệ học máy thực sự là như thế nào?

Trong phần 1 của chuỗi video Machine Learning: Zero to Hero, Lê Viết Gia Khánh (khanhlvg@), Developer Advocate tại Google, sẽ giới thiệu một ví dụ “Hello World” cơ bản về xây dựng mô hình học máy, và giới thiệu các khái niệm mà chúng ta sau đó sẽ áp dụng cho một vấn đề thú vị hơn: thị giác máy tính.

Xem và chạy thử code trong codelab này → https://goo.gle/2Zp2ZF3

Subscribe kênh TensorFlow → https://goo.gle/TensorFlow

Source of this TensorFlow AI Video

AI video(s) you might be interested in …